Komunikat nr 5

Głosowanie za układem i głos kuratora obligatariuszy Informacja o propozycjach układowych złożonych wraz z wnioskiem restrukturyzacyjnym została opublikowana przez Vivid Games S.A. raportem bieżącym nr 18/2020 z 17 kwietnia 2020. Zgodnie z art. 363 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, do reprezentowania praw obligatariuszy sąd ustanowił kuratora. Kurator wezwał obligatariuszy do zgłaszania uwag do propozycji układowych …

Komunikat nr 4

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym Vivid Games S.A. Vivid Games S.A. poinformowała, że w dniu 12 maja 2020 r. otrzymała informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowienia o otwarciu wnioskowanego przez emitenta przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A.   Sąd Rejonowy wyznaczył doradcę …

Komunikat nr 3

Wezwanie emitenta obligacji VVD0520 do zapłaty Zgodnie z pkt. 4.2 umowy z dnia 14 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu administratora zabezpieczeń, w przypadku niezaspokojenia przez emitenta wymagalnych wierzytelności z obligacji serii A (kod VVD0520), administrator zabezpieczeń wezwie emitenta na piśmie pod rygorem nieważności do zapłaty wymagalnych wierzytelności w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. …

Komunikat nr 2

Informacja dla obligatariuszy o wniosku administratora zabezpieczeń do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy o ustanowienie kuratora w tym postępowaniu W związku z informacją Vivid Games S.A. – emitenta obligacji serii A nr VVD0520 – o złożeniu w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym obejmującym wierzytelności z tyt. ww. obligacji, …

Komunikat nr 1

Wezwanie emitenta do przekazania kopii wniosku o otwarcie ppu oraz wezwanie obligatariuszy do przekazywania swoich danych kontaktowych administratorowi W związku z informacjami o złożeniu przez emitenta wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym obejmującym wierzytelności z obligacji serii A oraz o zagrożeniu dla wykupu tych obligacji w terminie, administrator zabezpieczeń emisji z wyprzedzeniem …